Algemene voorwaarden

• De begeleidingen vinden plaats bij u thuis, op school of in mijn eigen praktijkruimte
• In geval van ziekte of verhindering zal hiervan uiterlijk 24 uur van tevoren kennis worden gegeven aan Mijn Juf Venlo, anders wordt de gereserveerde begeleidingstijd in rekening gebracht. Ontvangen afmeldingen worden per email of app door Mijn Juf Venlo bevestigd. In geval van overmacht van één van de partijen wordt altijd samen naar een oplossing gezocht.
• Facturen dienen binnen 10 dagen voldaan te worden. Na 10 dagen volgt een herinnering. Bij de tweede herinnering zullen administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij het in gebreke blijven van betaling kan Mijn Juf Venlo de thuisbegeleiding per direct beëindigen. Dit zal per mail worden aangekondigd.
• Mijn Juf Venlo is verplicht tot geheimhouding van alles wat er tijdens een thuisbegeleiding ter sprake komt (zie ook privacy verklaring)
• Mocht het nodig zijn om gegevens uit te wisselen met derden (school, onderzoeksinstanties e.d.) zullen we daar eerst uw schriftelijke toestemming voor vragen middels een formulier.
• Voorafgaand aan een eerste thuisbegeleiding vindt er altijd een intake bij u thuis plaats. Dit om kennis te maken en informatie te verzamelen zodat een plan van aanpak kan worden opgesteld.
• U ontvangt vóór de eerste begeleiding, dan wel tijdens de eerste begeleiding het plan van aanpak. Dit dient ondertekend te worden voor de begeleiding start. Na iedere begeleiding ontvangt u per mail een schriftelijk verslag.
• Na de eerste 3-4 begeleidingen vindt er een korte evaluatie plaats. Daarbij bekijken we of de doelen vanuit het plan van aanpak nog aansluiten bij de behoefte.
• Met deze overeenkomst gaat Mijn Juf Venlo een inspanningsverplichting aan, geen resultaatverplichting, dat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen maar wel haar inspanning.
• De inhoudelijke begeleiding vindt altijd plaats aan de hand van de methode op school. Deze is leidend.
• De diensten van De Mijn Juf Venlo zijn vrij van BTW voor kinderen.
• Mijn Juf Venlo behoudt zich het recht voor om op basis van opgedane ervaringen en voortschrijdend inzicht de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. U zult hiervan tijdig in kennis worden gesteld.

Mijn Juf Venlo
December 2019