Werkwijze/ Tarieven

Werkwijze

Na een telefonisch gesprek vindt er samen met uw kind een intake plaats. Zo kunnen we kennismaken en uitleggen hoe we werken. Tijdens de intake bekijken we wat de hulpvraag van ouders en kind is. We bekijken ook wat er goed gaat en waar het kind sterk in is. Verder bespreken we de resultaten op school.  

Naar aanleiding van dit gesprek stellen we een begeleidingsplan op dat u per mail ontvangt voordat de begeleiding start.

Na een drie- tot viertal begeleidingen vindt een korte evaluatie plaats: hoe ervaart het kind de begeleidingen? Wat zijn de vorderingen? Moeten de doelen veranderd worden of blijven die nog een periode hetzelfde?

In principe vinden de begeleidingen iedere week plaats buiten de schoolvakanties. Dit zorgt ervoor dat er een duidelijke structuur is en dat de voortgang behouden blijft. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden. In vakanties vindt alleen begeleiding in overleg plaats.

Tarieven

1. Intake + plan van aanpak: €50

2. Begeleiding van 45 minuten (inclusief verslag): €50

3. Reiskosten: € 0,29 per kilometer

Het tarief geldt voor adressen binnen een straal van 5 km rondom Blerick en is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten. Reiskosten buiten een straal van 5 km zijn 0,29 cent per km. Parkeertarieven worden apart in rekening gebracht. Iedere begeleiding krijgt u een schriftelijk verslag/ logboek per email.

Contact met school is altijd mogelijk. Telefonisch of per mail. Hier worden geen extra kosten voor gerekend. Een gesprek op school telt als één begeleiding (hier zijn dus wel kosten aan verbonden).

Bij begeleidingen die door ons op school verzorgd worden, wordt er meestal ook 45 minuten met uw kind gewerkt. In overleg kan hier vanaf geweken worden. Ook hierbij ontvangt u iedere begeleiding een verslag. Begeleidingen op school vinden altijd in overleg met school plaats.